Podatki 2016 - szkolenia

Nazwa szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 z uwzględnieniem zmian

Terminy
2016-07-26 2016-07-26 Warszawa
2016-08-30 2016-08-30 Warszawa
2016-08-29 2016-08-29 Wrocław
2016-08-30 2016-08-30 Poznań
2016-08-30 2016-08-30 Gdańsk
2016-08-31 2016-08-31 Bydgoszcz
2016-09-01 2016-09-01 Katowice
2016-08-31 2016-08-31 Łódź
2016-09-08 2016-09-08 Warszawa
2016-09-27 2016-09-27 Gdańsk
2016-09-26 2016-09-26 Łódź
2016-09-27 2016-09-27 Warszawa
2016-09-28 2016-09-28 Wrocław
2016-09-29 2016-09-29 Poznań
2016-09-29 2016-09-29 Kraków
2016-09-30 2016-09-30 Katowice
2016-10-20 2016-10-20 Warszawa
2016-10-25 2016-10-25 Kraków
2016-10-25 2016-10-25 Łódź
2016-10-25 2016-10-25 Katowice
2016-10-27 2016-10-27 Warszawa
2016-10-27 2016-10-28 Wrocław
2016-10-27 2016-10-27 Gdańsk
2016-10-28 2016-10-28 Poznań
Prowadzący
Tomasz Wojewoda – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Partner w Kancelarii Podatkowej i Prawnej „LTCA Adwokaci i Doradcy podatkowi”. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym VAT/CIT/PIT ze szczególnym  uwzględnieniem tematyki cen transferowych, a także w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, sponsoringu, reprezentacji i reklamie oraz  podróżach służbowych. Autor licznych publikacji prasowych.

Grzegorz Niebudek –
adwokat i doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Podatkowej i Prawnej „LTCA Adwokaci i Doradcy podatkowi”. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Posiada również bogate doświadczenie szkoleniowe m.in. w zakresie podatków dochodowych CIT/PIT oraz procedury podatkowej. Prelegent na szkoleniach dedykowanych dla organów podatkowych. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji prasowych.
 
Program
Podatek CIT w 2016 roku

1. Zmiany ustaw podatkowych w 2015 r. i 2016 r. a rozliczanie podatku CIT:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych w 2015 oraz przełomowe zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji w 2016 i 2017 r. – omówienie planów Ministerstwa Finansów w zakresie weryfikacji dokumentacji podatników,
e) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
f) nowe zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
g) usunięcia regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
h) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika – praktyczne znaczenie wprowadzenia nowej regulacji,
i) inne zmiany w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej mające wpływ na rozliczenia podatkowe (nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych, zmiany w zakresie sposobu określania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, zmiany w zakresie pełnomocnictw ogólnych i doręczeń, ryczałty z tytułu używania aut dla celów prywatnych, opodatkowanie nieujawnionych dochodów na gruncie PIT).

2. Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
f) zaniżenie przychodu podatkowego – skutki na gruncie ustawy o CIT,
g) zasady dotyczące korygowania przychodów z uwzględnieniem zmian od 2016 r.

3. Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków – podejście organów podatkowych w zakresie dokumentowania usług niematerialnych, problem „pustych faktur”.

4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. oraz najnowszych wyroków i interpretacji.

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach) – najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

8. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
c) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).

9. Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na terytorium RP,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku:
 • odsetki i należności licencyjne (zmiany od 1 lipca 2013 r.),
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych,
 • usługi niematerialne.
 • zakup biletów lotniczych jak uniknąć obowiązku pobrania podatku?
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
e)obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (certyfikat rezydencji, IFT, CIT - 10).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy